Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību divās lietās

14.04.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumus par tiesvedības izbeigšanu šādās lietās:

–         Nr. 2009-03-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikuma noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”. Apstrīdētā norma paredzēja, ka ieslodzītās sievietes tiek nodrošinātas ar tualetes ziepēm, savukārt vīriešiem, izņemot atsevišķus gadījumus, tualetes ziepes netika paredzētas. Pēc lietas ierosināšanas Ministru kabinets apstrīdēto normu grozīja, nosakot visiem ieslodzītajiem vienādas tualetes ziepju normas.

–         Nr. 2008-41-01 „Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 1. punkta, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 2. punkta un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam”. Apstrīdētā Saeimas vēlēšanu likuma norma liedza ieslodzītajām personām piedalīties vēlēšanās, taču arī šī normas tika grozīta, aizliegumu atceļot.

Satversmes tiesas lēmumi ir galīgi un nepārsūdzami. Tie tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami arī Satversmes tiesas mājas lapā.

Saistītā lieta: 2008-41-01