Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību administratīvi teritoriālās reformas lietā attiecībā uz Dekšāres pagastu

03.02.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-46-0306 „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” pielikuma II sadaļas 95. punkta vārdu „Dekšāres pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.¹ panta pirmajai un ceturtajai daļai”.

Līdzīgi iepriekšējiem lēmumiem attiecībā uz administratīvi teritoriālās reformas lietām arī šajā lēmumā tiesa secināja, ka gan apstrīdētais akts, gan daļa normu, atbilstība kurām tiek apstrīdēta, ir zaudējusi spēku līdz ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (ATAVL) spēkā stāšanos 2008. gada 31. decembrī. Satversmes tiesai nav tiesību minētās lietas ietvaros skatīt jautājumu par ATAVL satversmību, jo par šā likuma atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību norma lieta nav ierosināta. Satversmes tiesa nav tiesīga pēc savas iniciatīvas ierosināt lietu Satversmes tiesā vai arī izlemt lietu, neuzklausot tās institūcijas viedokli, kuras izdotā tiesību norma (akts) tiek apstrīdēta

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Saistītā lieta: 2008-46-0306