Satversmes tiesā ierosināta lieta par normu, kas paredz sešus gadus vecu bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības skolās tikai brīvu vietu gadījumā

22.11.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 19. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 91. un 110. pantam”.

Apstrīdētā norma noteic, ka iestāde 1. klases pretendentu sarakstā brīvu vietu gadījumā var iekļaut bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim ir apritējuši seši gadi, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto prioritāro secību.

Lieta ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs norādījis, ka vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos atrodas bērni, kuri pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņiem aprit septiņi gadi, un bērni, kuri atkarībā no sava veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības sāk pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāka vēlmēm. Apstrīdētā norma bez saprātīga pamata pieļaujot atšķirīgu attieksmi starp šīm personu grupām, jo bērnus, kuriem attiecīgajā gadā līdz 1. septembrim ir apritējuši seši gadi, 1. klases pretendentu sarakstā var iekļaut tikai brīvu vietu gadījumā. Tādējādi apstrīdētā norma pārkāpjot Satversmes 91. pantā ietverto tiesiskās vienlīdzības principu. Tāpat pieteikumā norādīts, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetencē neietilpstot noteikt bērnu uzņemšanas kārtību pašvaldības dibinātajās pamatizglītības iestādēs un pašvaldība esot ietiekusies vecāku tiesību sfērā. Tādējādi pašvaldība esot pārkāpusi Satversmes 64. un 110. pantu.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Rīgas valstspilsētas pašvaldību – līdz 2024. gada 21. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada 22. aprīlis. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu.

Saistītā lieta: 2023-43-03