Satversmes tiesā ierosināta lieta par liegumu personai būt par tiesu ekspertu, ja pret to kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata

29.12.2023.

Satversmes tiesā pēc Senāta pieteikuma ierosināta lieta “Par Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma noteic, ka par tiesu eksperta kandidātu nevar būt persona, kura saukta pie kriminālatbildības, bet pret kuru kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā ir administratīvā lieta, kurā Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz apstrīdēto normu, izbeigusi personai izsniegtā tiesu eksperta sertifikāta darbību. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi var sasniegt ar personas pamattiesības mazāk ierobežojošu līdzekli – katra individuālā gadījuma izvērtēšanu. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam, jo tajā ietvertais pamattiesību ierobežojums neesot samērīgs.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto normu, – Saeimu – līdz 2024. gada 28. februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada 28. maijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.