Satversmes tiesā ierosināta lieta par Civilprocesa normu atbilstību Satversmei

21.12.2007.

Satversmes tiesas 3. kolēģija šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Civilprocesa likuma 434.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86 un 92. pantam un Civilprocesa likuma 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86. un 92. pantam”.

Lieta ir ierosināta pēc Jāņa Kalniņa konstitucionālās sūdzības.

Civilprocesa likuma 434. pants noteic, ka apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī, bet likuma 464. pants nosaka rīcības sēdes kārtību, izskatot lietu kasācijas instancē; pantā cita starp noteikts, ka kasācijas tiesvedība tiek izbeigta, ja senatoru kolēģija vienbalsīgi atzīst, ka kasācijas sūdzība neatbilst likuma prasībām.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 82. pants noteic, ka tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, Satversmes 86. pants noteic, ka tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un tikai likumā paredzētā kārtībā, savukārt Satversmes 92. pants paredz ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 31. janvārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDf formātā: 2007-26-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-26-01