Satversmes tiesa ierosina trīs lietas

17.04.2008.

Satversmes tiesā šonedēļ ir ierosinātas šādas lietas:

1. Vakar, 16. aprīlī, ierosināta lieta „Par Civilprocesa likuma 441. panta otrās daļas (ciktāl tā attiecas uz lēmumu par naudas soda uzlikšanu procesuālās sankcijas veidā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Apstrīdētā norma noteic, ka nav pārsūdzami tiesas lēmumi par naudas soda uzlikšanu (ja naudas sods uzlikts par procesuālu normu pārkāpšanu, piemēram, par neierašanos uz tiesas sēdi). Lieta ierosināta pēc Jāņa Kalniņa konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 92. pantā garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 23. maijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

2. Šodien, 17. aprīlī, ierosināta lieta „Par Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr. 6 „Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam” Apbūves noteikumu 3.2.8. punkta piektās daļas “d” apakšpunkta un 3.10.6. apakšpunkta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Nygaard International” – norādīja, ka Lažas pagastā veic ar cūku audzēšanu saistītu komercdarbību. Darbību bija iecerēts paplašināt un šim nolūkam nepieciešamais zemes gabals jau bija transformēts par būvniecībā izmantojamo zemi. Taču jaunpieņemtā Lažas pagasta teritorijas plānojuma normas, kuras apstrīd SIA „Nygaard International”, liedz esošo lopkopības fermu paplašināšanu un jaunu fermu būvniecību. Pēc pieteikuma iesniedzējas uzskata, šīs normas pārkāpj Satversmes 105. pantā garantētās tiesības uz īpašumu, turklāt normām neesot leģitīma mērķa un tās neatbilstot samērīguma principam.

Lažas pagasta padome ir uzaicināta līdz 2008. gada 19. maijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

3. Šodien, 17. aprīlī, ierosināta arī lieta „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 317. panta un 283. panta vārdu un skaitļa „un 31. pantā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Saskaņā ar apstrīdētajām normām, ja personai par administratīvo pārkāpumu ir noteikts administratīvais arests, to izpilda nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Boriss Motrenko sūdzībā pauž uzskatu, ka šāds regulējums paredz, ka sodu izpilda vēl pirms apelācijas sūdzības izskatīšanas, un tādējādi tiekot pārkāpts Satversmes 92. pantā paredzētās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 30. maijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-04-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-04-01