Satversmes tiesa ierosina Ministru kabinetam atlikt lēmuma pieņemšanu jautājumā par Latvijas pilsoņa izdošanu ārvalstij

22.04.2013.

Satversmes tiesa šā gada 12. aprīlī ir saņēmusi Denisa Čalovska konstitucionālās sūdzības, kurās citastarp izteikts lūgums apturēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas lēmuma izpildi, proti, lūgums apturēt sūdzības iesniedzēja izdošanu ārvalstij – Amerikas Savienotajām Valstīm. Sūdzības iesniedzējs norāda, ka šā lēmuma izpilde varot viņam radīt pamattiesību būtisku un neatgriezenisku aizskārumu.

Satversmes tiesa konstatēja, ka, ņemot vērā Satversmē noteiktās pamattiesības, kā arī Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, ir nepieciešams nekavējoties izlemt minētos lūgumus pirms Satversmes tiesas kolēģija pieņēmusi lēmumu par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.

Satversmes tiesa secināja, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmuma izpildi nepieciešams apturēt vienīgi tad, ja nav citu tiesisku līdzekļu, lai gādātu par Satversmes tiesas nolēmuma efektīvu izpildi vai novērstu iespējamu būtisku kaitējumu pieteikuma iesniedzēja pamattiesībām. Satversmes tiesas process izmantojams tādējādi, lai pēc iespējas mazāk iejauktos jautājumos, par kuriem ir lēmusi vispārējās jurisdikcijas tiesa.

Vienlaikus personai ir tiesības vērsties Satversmes tiesā savu pamattiesību aizskāruma gadījumā. Tas savukārt nozīmē, ka līdz brīdim, kamēr Satversmes tiesa izvērtē pamatotību konstitucionālajai tiesvedībai, personai ir jānodrošina tāds pamattiesību apjoms, kāds pieteikuma iesniegšanas brīdī izriet no Satversmes. Šajā gadījumā vēl Ministru kabinetam ir jāpieņem lēmums jautājumā par Denisa Čalovska izdošanu.

Līdz ar to Satversmes tiesa nolēma ierosināt Ministru kabinetam atlikt lēmuma pieņemšanu jautājumā par Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm līdz brīdim, kad Satversmes tiesas kolēģija pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu vai par atteikšanos ierosināt lietu. Šāds lēmums Satversmes tiesas kolēģijai jāpieņem ne vēlāk par šā gada 12. jūniju.