Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Vecpiebalgas pagasta padomes pieteikuma

19.03.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2. pielikuma „Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības” 103. punkta vārdu „Dzērbenes pagasts” un „Kaives pagasts, Taurenes pagasts” atbilstību 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”.

Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants noteic, ka vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2. pielikuma „Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības” 103. punkts paredz izveidot Vecpiebalgas novadu, kurā ietilpst Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Kaives pagasts, Taurenes pagasts un Vecpiebalgas pagasts. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka, pieņemot šo likumu, Saeima neesot ievērojusi Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu attiecībā uz Dzērbenes pagasta, Kaives pagasta un Taurenes pagasta iekļaušanu Vecpiebalgas novadā, jo par šādu risinājumu neesot veikusi konsultācijas ar Vecpiebalgas pagasta padomi.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 24. aprīlim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 18. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2009-04-06_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-04-06