Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Rīgas rajona padomes pieteikuma

25.10.2007.

Vakar, 24. oktobrī, Satversmes tiesas 2. kolēģija ir pieņēmusi lēmumu par lietas “Par Sabiedriskā transporta likuma 7. panta otrās daļas atbilstību 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 2., 3. pantam un 4. panta pirmajai, trešajai un ceturtajai daļai” ierosināšanu.

Sabiedriskā transporta likuma 7. panta pirmā daļa nosaka: “Ja maršrutu tīkla republikas pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par republikas pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. Ja republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība viena mēneša laikā nepanāk vienošanos par maršruta tīkla robežām, tad šīs robežas nosaka Autotransporta direkcija”.

Sabiedriskā transporta likuma 7. panta otrā daļa (apstrīdētā norma) noteic, ka Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas rajona pašvaldība vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk nekā par 15 kilometriem.

Lieta ir ierosināta pēc Rīgas rajona padomes pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka no apstrīdētās normas izrietot, ka Rīgas pilsētas pašvaldība ir tiesīga pārzināt maršrutu tīklu un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām 15 kilometru rādiusā. Tādējādi šī norma pieļaujot, ka Rīgas pilsētas pašvaldība pārsniedz savu kompetenci un rupji iejaucas Rīgas rajona padomes kompetencē: organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas rajona administratīvās teritorijas robežās.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst vairākiem Eiropas vietējo pašvaldību hartas pantiem, kuros ir nostiprināti pašvaldību darbības principi, piemēram, princips, ka pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk pilsoņiem, kā arī, ka vietējām varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas.

Saeima ir uzaicināta līdz 2007. gada 1. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-21-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-21-01