Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Alsungas pagasta padomes pieteikuma

28.04.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 28. aprīlī, ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 “Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II sadaļas 42. punkta vārdu „Alsungas pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta trešajai un ceturtajai daļai”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants paredz, ka vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. Savukārt Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta normas paredz kārtību, kādā tiek noteikts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums.

Lieta ir ierosināta pēc Alsungas pagasta padomes pieteikuma. No pieteikuma izriet, ka apstrīdētā norma neesot pieņemta Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta noteiktajā kārtībā. Padome norāda, ka Ministru kabinets, pieņemot apstrīdēto normu, iekļāvis Alsungas pagasta administratīvo teritoriju Kuldīgas novadā, taču apstrīdētā norma esot pieņemta nevis pamatojoties uz noteiktā kārtībā izstrādāto un apstiprināto teritoriālā iedalījuma projektu, bet gan pretrunā ar to. Alsungas pagasta padomes iebildumi un argumenti neesot uzklausīti. Tas savukārt esot ne vien no Satversmes 1. panta izrietošo tiesību principu pārkāpums, bet arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. panta pārkāpums.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2008. gada 2. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-08-0306_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-08-0306