Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām

14.01.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām” 1. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Apstrīdētā norma noteic: „Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām valsts atsavina nekustamo īpašumu „Robežnieki” (kadastra Nr. 896 006 0002, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 28) – zemes vienību 6,15 hektāru platībā – Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā. ”

Lieta ir ierosināta pēc SIA „Ziemeļu-Rietumu Tranzīts” un Andra Līpača konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka valsts esot atsavinājusi lielāku zemes platību, nekā esot nepieciešams Terehovas robežkontroles punkta modernizācijai. Nepieciešamā platība esot ne vairāk kā 1,8 hektāri, turklāt no vairākiem dokumentiem izrietot, ka modernizācijai esot nepieciešams zemes gabals, kas robežojas ar pievedceļu, nevis ar pašu robežpunktu. Tādējādi īpašums neesot atsavināts sabiedrības vajadzībām un esot pārkāpts Satversmes 105. pants.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 13. februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 13. aprīlis.


Relīze PDF formātā: 2009-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-01-01