Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes atsavināšanu Dienvidu tilta 3.kārtas būvniecībai

29.03.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – Dienvidu tilta pār Daugavu 3. kārtas būvniecībai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Ar apstrīdēto aktu nolemts atsavināt sabiedriskajām vajadzībām – Dienvidu tilta pār Daugavu 3. kārtas būvniecībai (ielas izbūvei no Bauskas ielas līdz Ziepniekkalna ielai) – nekustamo īpašumu – zemes gabala daļu 233 kvadrātmetru platībā Rīgā, Gulbju ielā 14, kas atrodas ielas sarkanajās līnijās.

Lieta ir ierosināta pēc Modra Ozoliņa konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka viņam atsavināmais zemes gabals ir daļa no viņam piederošā nekustamā īpašuma. Saskaņā ar apstrīdēto likumu, Rīgas domei esot tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt atlīdzības apmēru par šā īpašuma atsavināšanu, taču netiekot ņemts vērā tas, ka pēc vienas īpašuma daļas atsavināšanas atlikušajai daļai nebūšot nekādas tirgus vērtības, jo kapitālā būvniecība tajā nebūšot iespējama.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 27. aprīlim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 27. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2009-06-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-06-01