Satversmes tiesa ierosina lietu par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma normu

09.05.2012.

2012. gada 9. maijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 17. panta vārdu „bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas”, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam[1]”.

Apstrīdētā norma

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 17. pants nosaka, ka privātpersona iesniedz iesniegumu par zaudējuma atlīdzinājumu gada laikā no dienas, kad tā uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par zaudējumu, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta – tiesvedībā ir lieta, kurā privātpersona lūdz atlīdzināt morālo kaitējumu, kas nodarīts ar Medicīnas aprūpes un darbnespējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas (šobrīd Veselības inspekcija – Veselības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde) atzinumu, ko tiesa atzinusi par prettiesisku.

Pamatojoties uz apstrīdēto normu Administratīvā rajona tiesa izbeidza tiesvedību lietā un apgabaltiesa apstiprināja rajona tiesas lēmuma pareizību, papildus norādot, ka gada termiņš atlīdzinājuma pieprasīšanai ir jāskata kopsakarā ar maksimālo – piecu gadu termiņu atlīdzinājuma pieprasīšanai. Lai arī pieteicējs bija iekļāvies gada termiņā no sprieduma spēkā stāšanās dienas, tas bija nokavējis piecu gadu termiņu tiesību izmantošanai.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas daļa „bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai prettiesiskas faktiskās rīcības veikšanas dienas” ir pretrunā ar Satversmes 92. pantu. Personai nav iespēju ietekmēt tiesvedības ilgumu, līdz ar to gadījumos, kad tas pārsniedz piecu gadu termiņu, persona no tās neatkarīgu iemeslu dēļ faktiski zaudē savas tiesības saņemt atlīdzinājumu par valsts iestādes nodarīto kaitējumu.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 9. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 9. oktobris.

———-

[1] Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”


Relīze PDF formātā: 2012-10-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-10-01