Satversmes tiesa ierosina lietu par valsts amatpersonu pienākumu iegūt augstāko izglītību noteiktā termiņā

20.04.2007.

Šā gada 18. aprīlī Satversmes tiesa ierosināja lietu “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma pārejas noteikumu 7.punkta otrā, trešā un ceturtā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106.pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet Satversmes 106.pants nosaka ikvienam tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Lieta Nr.2007-08-01 ierosināta pēc V. Andžānes konstitucionālās sūdzības. Viņa norāda, ka saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma pārejas noteikumu 7. punkta otro, trešo un ceturto teikumu (apstrīdētā norma), viņai kā KNAB darbiniecei bez augstākās izglītības bija līdz 2005. gada 1. oktobrim jāuzsāk studijas augstskolā. Pieteicēja noteiktajā laikā studijas neuzsāka un 2005. gada nogalē tika atbrīvota no ieņemamā amata sakarā ar neatbilstību ieņemamajam amatam. V. Andžāne, piekrītot, ka KNAB darbiniekiem ir nepieciešama augstākā izglītība, tomēr norāda, ka prasībai līdz noteiktam termiņam iestāties augstskolā neesot leģitīma mērķa, tā neatbilstot samērīguma un vienlīdzības principam, kā arī ierobežojot pieteicējas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu. Viņa norāda arī, ka iestāšanās augstskolā vēl nenodrošinot pietiekamu kvalifikāciju, to nodrošinot tikai augstskolas absolvēšana. Taču pieteicēja negrasījās turpināt darbu KNAB pēc 2009. gada 1. janvāra – termiņa līdz kuram KNAB darbiniekiem ir jāiegūst augstākā izglītība. Pieteicēja lūdz atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei.

Saeima uzaicināta līdz 2007. gada 21. maijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu lietā Nr. 2007-08-01.


Relīze PDF formātā: 2007-08-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-08-01