Satversmes tiesa ierosina lietu par termiņu, kādā var apstrīdēt paternitātes atzīšanu

12.11.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 156. panta otrās daļas vārdu „divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 96. pantam un 1975. gada 15. oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam”.

Satversmes 92. pants paredz, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Satversmes 96. pants noteic tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pants noteic: „Labprātīga paternitātes noteikšana nav pārsūdzama nedz apstrīdama, ja iekšējie likumi paredz šādas procedūras, izņemot gadījumus, kad persona, kas vēlas atzīt vai ir atzinusi bērnu, nav viņa bioloģiskais tēvs.”

Apstrīdētā Civillikuma 156. panta norma noteic termiņu, kādā var apstrīdēt paternitātes atzīšanu: divu gadi no brīža, kad attiecīgā persona uzzinājusi par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti.

Pieteikuma iesniedzēja prasība par paternitātes apstrīdēšanu tika noraidīta visās tiesu instancēs, jo bija notecējis apstrīdētajā normā paredzētais divu gadu termiņš.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 15. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 11. februāris.


Relīze PDF formātā: 2008-43-0106_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-43-0106