Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Maskavas ielā

27.02.2008.

Satversmes tiesas 4. kolēģija šodien ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas domes 2006. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 „Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr. 01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000781004), izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktam, Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktu, Teritorijas plānojuma izstrādē ievēro ilgtspējības principu, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu. Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās cita starp aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu.

Lieta ir ierosināta pēc Saeimas divdesmit viena deputāta pieteikuma, kurā norādīts, ka Maskavas ielas teritorijas detālplānojums atļaujot dzīvojamo māju apbūvi Daugavas aizsargjoslā. Šajā teritorijā apbūve iepriekš neesot pastāvējusi un patlaban šī teritorija tiekot izmantota kā dabas teritorija. Pieteikuma iesniedzēji pauž uzskatu, ka nākamo paaudžu interese saglabāt dabas resursus Rīgas pilsētā esot vērtējamas augstāk, nekā īpašnieka intereses uzbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu namus un biroja ēku ar tirdzniecības centru. Tos varot uzbūvēt arī citā Rīgas vietā, ievērojot to, ka nedrīkst vadīties tikai no ekonomiskās attīstības apsvērumiem.

Rīgas dome ir uzaicināta līdz 2008. gada 31. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-03-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-03-03