Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Kanāla ielā

22.05.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas, kas noteic zemes gabala Kanāla ielā b/n (kadastra Nr. 01001281003) atrašanos apstādījumu un dabas teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. punktam”.

Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, bet Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. punkts noteic, ka Teritorijas plānojuma izstrādē ievēro nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies.

Apstrīdētā norma paredz, ka teritorija Rīgā, Kanāla ielā (kadastra Nr. 01001281003) atrodas apstādījumu un dabas teritorijā, savukārt pieteikuma iesniedzēji – Ivars Tanomecis un Mārtiņš Karavics – apgalvo, ka iepriekšējais teritorijas plānojums minētajā teritorijā paredzēja mazstāvu dzīvojamo māju teritoriju. Pieteikuma iesniedzēji bija uzsākuši darbības, lai zemes gabalu sadalītu un uzsāktu būvniecību, taču Rīgas pašvaldības institūcijas neesot viņus informējuši par teritorijas statusa maiņas gaidāmajām izmaiņām. Šādām izmaiņām arī neesot leģitīma mērķa.

Rīgas dome ir uzaicināta līdz 2009. gada 1. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 22. augusts.


Relīze PDF formātā: 2009-09-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-09-03