Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Deglava ielā

30.07.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam daļas, kas paredz, ka teritorija starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, izbūvēto A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaives ielai un projektēto Rembates ielu ir jauktas apbūves teritorija, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ir ierosināta pēc astoņpadsmit Rīgas iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības. Tajā norādīts, ka Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam teritorijā, kas norādīta pieteikumā un lietas nosaukumā, esot paredzēta daudzstāvu apbūve, atļaujot būvēt pat par 25 stāviem augstākas ēkas. Iepriekšējā teritorijas plānojumā bijusi paredzēta mazstāvu dzīvojamā teritorija ar maksimālo stāvu skaitu 3 stāvi. Teritorijā faktiski esot izveidojusies savrupmāju apbūve.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka tie neesot tikuši informēti par teritorijas statusa izmaiņām jaunajā plānojumā; par to, ka teritorijas vide tiks būtiski mainīta, esot uzzinājuši tikai 2006. gada jūlijā, kad tika uzsākti ceļa pārbūvēšanas un paplašināšanas darbi. Sūdzībā arī norādīts, ka Rīgas dome ne vien neesot informējusi iedzīvotājus un iesaistījusi tos teritorijas plānojuma izvērtēšanā un izstrādē, bet arī neesot ņēmusi vērā Stopiņu novada domes, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” un Satiksmes ministrijas iebildumus pret teritorijas paredzamās izmantošanas izmaiņām. Tādējādi, kā uzskata pieteikuma iesniedzēji, Rīgas dome, izstrādājot teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam, neesot nodrošinājusi sabiedrības viedokļa un atbildīgo institūciju uzklausīšanu, pušu interešu izvērtēšanu un līdzsvarošanu atbilstoši normatīvo aktu un teritorijas plānošanas principu prasībām.

Rīgas dome ir uzaicināta līdz 2008. gada 31. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-24-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-24-03