Satversmes tiesa ierosina lietu par tautas nobalsošanas likuma normām

20.01.2012.

2012. gada 20. janvārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 11. panta pirmās daļas un 25. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 77. un 78. pantam”.

Apstrīdētās normas

Likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 11. panta pirmā daļa nosaka: ja Saeima nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, šis vēlētāju iesniegtais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts nododams tautas nobalsošanai.

Likuma 25. panta pirmā daļa paredz: ja likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ir parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, Valsts prezidents šo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniedz Saeimai.

Lietas fakti

  1. gada 12. janvārī Satversmes tiesā tika saņemts 30 11. Saeimas deputātu pieteikums, kurā izteikti vairāki prasījumi, tajā skaitā:

1) apturēt ar Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) lēmumu Nr. 1 izsludināto tautas nobalsošanu par likumprojektu „Grozījumu Latvijas Republikas Satversmē”;

2) atzīt likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 11. panta pirmo daļu par neatbilstošu Satversmes 1., 77. un 78. pantam;

3) atzīt Valsts Prezidenta lēmumu Nr. 260 par neatbilstošu Satversmes 1., 77., 78. Pantam un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas aktam un spēkā neesošu no tā spēkā stāšanās dienas;

4) atzīt Saeimas Prezidija atzinumu par neatbilstošu Satversmes 1., 77., 78. pantam un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas aktam.

Lieta tika ierosināta par likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” normu atbilstību Satversmei, bet pārējā daļā pieteikums tika noraidīts.

Pieteikumā bija ietverts lūgums piemērot pagaidu līdzekli, proti, apturēt ar CVK lēmumu Nr. 1 izsludināto tautas nobalsošanu par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, lai nodrošinātu Satversmes tiesas sprieduma izpildi.

Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 26. panta pirmajai daļai šis jautājums tika izskatīts Satversmes tiesas rīcības sēdē.

Rīcības sēdē tiesneši lēma, ka Satversme nepiešķir Satversmes tiesai tiesības iejaukties likumdošanas procesā un deputātu pieteikumā nav sniegti svarīgi argumenti, lai pirms lietas Nr. 2012-03-01 izskatīšanas pēc būtības piemērotu pagaidu līdzekli.

Satversmes tiesa lēma, ka nav pamata apturēt 2012. gada 18. februārī paredzēto tautas nobalsošanu par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, kas izsludināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2012. gada 3. janvāra lēmumu Nr. 1.

Tiesas procedūra attiecībā uz lietu Nr. 2012-03-01

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 20. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 20. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2012-03-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-03-01