Satversmes tiesa ierosina lietu par strādājošo vecāku pabalstu samazināšanu

17.07.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 5. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110. pantam”.

Minētie Satversmes panti noteic:

  1. pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika;
  2. pants: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas;
  3. pants: Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

Apstrīdētā norma noteic, ka laikā periodā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 2. maijam personai, kura ir obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), noteikto vecāku pabalstu izmaksā 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Lieta ir ierosināta pēc Raimonda Priedes-Baņģiera un Māra Kociņa konstitucionālajām sūdzībām. Sūdzības iesniedzēji citastarp norāda, ka, ievērojot tiesiskās paļāvības principu, vecāku pabalstu nevarot samazināt tām personām, kurām tas jau ir piešķirts, un apstrīdētai normai vajadzējis attiekties tikai uz tām personām, kurām tiesības saņemt vecāku pabalstu radās pēc apstrīdētās normas spēkā stāšanās, proti, uz tiem vecākiem, kuru bērni dzimuši pēc šā gada 1. jūlija.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 21. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 17. oktobris. Par lietas izskatīšanas datumu tiesa lemj pēc tam, kad lieta ir sagatavota izskatīšanai.


Relīze PDF formātā: 2009-44-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-44-01