Satversmes tiesa ierosina lietu par soda samazināšanu nodokļu lietās

01.10.2012.

2012. gada 28. septembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi ietu „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 33.3panta pirmās daļas vārdu ”ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu apmērā no nodokļa pamatparāda” redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011. gada 9. novembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.”

Apstrīdētā normas daļa (izceltā rakstā)

„Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona vai tās pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu samazināt nodokļu maksātājiem nodokļu revīzijas (audita) rezultātā uzlikto (aprēķināto) soda naudu šajā pantā noteiktajā apmērā, ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu apmērā no nodokļa pamatparāda.” Norma šādā redakcijā bija spēkā līdz 2011. gada 9. novembrim.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 1. pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

Lietas fakti

Latvijas Republikas Administratīvās Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesvedībā atrodas lieta, kuras ietvaros ārvalstīs reģistrēts komersants apstrīd pienākumu maksāt Valsts uzņēmumu dienesta aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli, soda naudu un nokavējumu naudu, kā arī apstrīd to apmēru.

Pieteikuma iesniedzējs – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments – uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 1. pantā nostiprinātajam samērīguma principam. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētā norma liedzot personai tiesības apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumu, jo, ja tā to darītu, tas atņemtu iespēju nodokļu administrācijai vienīgo iespēju samazināt uzlikto soda naudu. Proti, samazināt sodu nodokļu administrācija varot tikai tādā gadījumā, ja persona, kurai sods piemērots, piekrīt aprēķinātā nodokļa un nokavējuma naudas apmēram.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 28. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 28. februāris.


Relīze PDF formātā: 2012-18-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2012-18-01