Satversmes tiesa ierosina lietu par soda apmēra samazināšanas kārtību nodokļu lietās

02.10.2007.

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām (2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu “ne biežāk kā vienu reizi trijos gados” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Lieta ierosināta pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma.

Apstrīdētā norma noteic: “Nodokļu administrācijai, izvērtējot nodokļu maksātāja izdarītā pārkāpuma būtību un raksturu, gadījumos, kad nodokļu maksātājs ir pārsūdzējis nodokļu administrācijas lēmumu par šā likuma un konkrēto nodokļu likumu pārkāpumiem, ir tiesības samazināt kontroles (pārbaužu, revīziju) rezultātā uzlikto soda naudu, bet ne vairāk kā 70 procentu apmērā un ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.”

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka šīs normas piemērošana rada samērīguma un līdz ar arī taisnīguma principa pārkāpumu gadījumos, kad uzliktais sods ir nesamērīgs ar izdarīto pārkāpumu. Tādēļ apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 1. pantam (“Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika”).

Saeima ir uzaicināta līdz šā gada 1. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-23-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-23-02