Satversmes tiesa ierosina lietu par rīkojumiem, kas aptur Jūrmalas attīstības plāna darbību

10.10.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2008. gada 10. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai, trešajai un piektajai daļai un Teritorijas plānošanas likuma 7.1 panta otrajai daļai”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā ir iekļauti valsts pārvaldes principi, tajā skaitā, labas pārvaldības princips, darbošanās sabiedrības interesēs un pakļautība likumam un tiesībām. Savukārt Teritorijas plānošanas likuma 7.1  panta otrā daļa noteic: „ja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur saistošos noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai detālplānojums, kādā to daļā, viņš rīkojumā norāda, kuri teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti un grafiskās daļas sadaļas ir atceļamas kā nelikumīgas”.

Lieta ir ierosināta pēc Jūrmalas pilsētas domes pieteikuma. Dome citastarp norāda, ka 2004. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8, kurus aptur ministra rīkojums, vairs neesot spēkā, jo tos esot aizstājuši 2007. gada 12. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19. Savukārt, apturot noteikumu Nr. 19 darbību, ministrs neesot norādījis uz būtiskiem pārkāpumiem, kas būtu pieļauti noteikumu pieņemšanas laikā. Dome uzskata, ka ne katrs procedūras pārkāpums veido būtiska procedūras pārkāpuma sastāvu.

Jūrmalas pilsētas dome norāda arī, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija neesot pildījusi savas funkcijas: metodiski vadīt, pārraudzīt un koordinēt vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādi. Dome, izstrādājot plānojumu, esot vērsusies ministrijā, lūdzot metodiskos norādījumus un konsultācijas par teritorijas plānojuma izstrādes procedūru, taču palīdzību neesot saņēmusi.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir uzaicināts līdz 2008. gada 10. novembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 10. janvāris.


Relīze PDF formātā: 2008-39-05_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-39-05