Satversmes tiesa ierosina lietu par Rīgas teritorijas plānojuma atbilstību Satversmei

28.05.2007.

Piektdien, 25. maijā, Satversmes tiesas 4. kolēģija ierosināja lietu “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”.

Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ierosināta pēc Koalīcijas dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai pieteikuma. Pieteicējs norāda, ka Rīgas domes 2005. gada 20. decembrī pieņemtais Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam, salīdzinājumā ar Rīgas attīstības plānu 1995.–2005. gadam, paredz vairākas izmaiņas attiecībā uz Rīgas brīvostas teritoriju. Tā, jaunajā teritorijas plānojumā esot mainītas brīvostas robežas, dabas pamatņu statuss Krievu salā, Kundziņsalā, Daugavgrīvā un Spilves pļavās nomainīts pret ražošanas teritoriju, paredzētas citas būtiskas izmaiņas.

Pieteicējs uzskata, ka Rīgas teritorijas plānojuma daļa, kas attiecas uz Rīgas brīvostu, ir prettiesiska, jo tai neesot veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un tā paredzot tādu teritorijas izmantošanu, kas esot pretrunā ar vides normatīvajiem aktiem. Tādēļ pieteicējs lūdz atzīt Rīgas teritorijas plānojuma daļu 2006.–2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostu, par neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

Rīgas dome ir uzaicināta līdz šā gada 2. jūlijam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-11-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-11-03