Satversmes tiesa ierosina lietu par personas tiesībām saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstu, atrodoties atklāta tipa cietumā

12.12.2011.

2011. gada 12. decembrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi ietu „Par Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91[1]. un 109[2]. pantam¨.

Apstrīdētā norma

Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējam – Andrejam Klišinam, pamatojoties uz likumu „Par valsts pensijām” pienāktos invaliditātes pensija, taču, ņemot vērā, ka A. Klišina sociālās apdrošināšanas stāžs nepārsniedz trīs gadus, pamatojoties uz Valsts sociālo pabalstu likumu, viņam piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Pamatojoties uz apstrīdēto normu, pabalsta izmaksa pārtraukta sakarā ar to, ka persona izcieš sodu atklātā tipa cietumā un ir uzskatāms, ka atrodas pilnā valsts apgādībā.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka normatīvajos aktos nav definēts jēdziens „pilna valsts apgādība”, turklāt atklāta tipa cietuma režīms paredz personai iespēju pamest brīvības atņemšanas soda izciešanas vietu no divām līdz piecām diennaktīm. Šajā laikā persona, pēc pieteikuma iesniedzēja uzskata, neatrodas valsts apgādībā. Turklāt personas, kurām ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju, nonākot pilnā valsts apgādībā, šīs tiesības nezaudē.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētājā normā ietvertā kārtība ir pretrunā ar Satversmes 91. pantā nostiprināto vienlīdzības principu, kā arī aizskar viņa tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 17. februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 12. maijs.

——————

[1] Satversmes 91.pants „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

[2] Satversmes 109.pants „Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.”


Relīze PDF formātā: 2011-20-01_PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2011-20-01