Satversmes tiesa ierosina lietu par pensiju samazināšanu par desmit procentiem

29.07.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 2. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma cita starp noteic, ka laikā periodā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim personai valsts vecuma pensiju izmaksā 90 procentu apmērā no atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas apmēra.

Lieta ir ierosināta pēc Guntas Rubines konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka ar likumu “Par valsts pensijām” likumdevējs esot konkretizējis Satversmes 109.panta saturu, piešķirot katram indivīdam tiesības saņemt savu vecuma pensiju, kā arī nosakot tās apmēru un izmaksas kārtību. Sūdzībā arī norādīts, ka likumos konkretizētās sociālās tiesības attiecīgi kļūstot par indivīda tiesībām. Savukārt apstrīdētā norma paredzot tiesību nesamērīgu ierobežojumu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 27. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 28. oktobris. Par lietas izskatīšanas datumu tiesa lemj pēc tam, kad lieta ir sagatavota izskatīšanai.


Relīze PDF formātā: 2009-73-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-73-01