Satversmes tiesa ierosina lietu par pensiju aprēķināšanas kārtību

17.05.2012.

2012. gada 16. maijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 41. punkta vārdu „līdz 2011. gada 31. decembrim” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.[1]un 109.[2] pantam.”

Apstrīdētā norma

Likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 41. punkts noteic, ka Latvijā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, līdz 2011. gada 31. decembrim piešķir piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā piemaksu, kā arī nosaka tās apmēru, kas laika periodā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim nedrīkst būt mazāka par 0,70 latiem.

Lietas fakti

Apstrīdētajā normā ir noteikts, ka neatkarīgi no personas darba stāža apjoma, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, persona piemaksu pie pensijas ir tiesīga saņemt, ja tā ir pensionējusies līdz 2011. gada 31. decembrim. Pieteikuma iesniedzēji – 20 Saeimas deputāti uzskata, ka tādējādi ir pārkāpts tiesiskās vienlīdzības princips.

Turklāt apstrīdētajā normā ietvertais regulējums esot uzskatāms par tādu, kas ierobežo personas tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 16. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 16. oktobris.

—————–

[1] Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

[2] Latvijas Republikas Satversmes 109. pants: “Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.”


Relīze PDF formātā: 2012-12-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-12-01