Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu tiesību ierobežojumiem, izciešot sodu disciplinārajos izolatoros

15.04.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.432 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 88. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104. pantam”.

Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, bet 104. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības.

Apstrīdētā Sodu izpildes kodeksa norma citastarp paredz, ka notiesātajiem, kurus tur soda vai disciplinārajos izolatoros, nav tiesību saņemt sūtījumus, pienesumus un bandroles un nosūtīt vēstules privātpersonām. Savukārt apstrīdētā MK noteikumu norma paredz, ka ierobežojumi saņemt un nosūtīt vēstules notiesātajiem, kuri atrodas soda vai disciplinārajos izolatoros, neattiecas uz iesniegumiem un sūdzībām prokuratūrai vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam.

Lieta ir ierosināta pēc Roberta Mutuļa konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka, viņam izciešot sodu izolatorā, tikusi ierobežota sarakste ne vien ar tuviniekiem, bet arī ar valsts institūcijām, piemēram, ar Tiesībsargu. Pieteikuma iesniedzējam adresētās vēstules viņš esot saņēmis tikai pēc soda izciešanas izolatorā.

Saeima un Ministru kabinets ir uzaicināti līdz 2009. gada 18. maijam iesniegt atbildes rakstus ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 14. jūlijs.


Relīze PDF formātā: 2009-07-0103_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-07-0103