Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu tiesībām uz saraksti

22.05.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.

Apstrīdētā norma noteic, ka sarakste starp notiesātajiem brīvības atņemšanas vietās, ja viņi nav radinieki vai laulātie, ir aizliegta.

Pieteikuma iesniedzējs – Pāvels Rožkovs – norāda, ka, lai gan atsevišķos gadījumos sarakstes aizliegums būtu pieļaujams un attaisnojams, tomēr tas neesot piemērojams automātiski. Pieteikuma iesniedzējs uzskata: ja vēstules saturs apdraud soda izpildes mērķus, brīvības atņemšanas iestādes drošību un tajā noteikto kārtību, vai satura tālāknodošana varētu veicināt krimināli vai administratīvi sodāma nodarījuma izdarīšanu vai apdraudēt citu personu tiesības un intereses, vēstule varot tikt aizturēta un nenosūtīta. Tādējādi korespondences pārbaude jau pati par sevi esot pietiekams ierobežojums.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 1. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 22. augusts.


Relīze PDF formātā: 2009-10-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-10-01