Satversmes tiesa ierosina lietu par normu, kas noteic naudas līdzekļu „iesaldēšanu”

27.11.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. panta trešās daļas vārdu „ne vēlāk kā 60 dienu laikā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. pants noteic, ka likumā noteiktās iestādes (kredītiestādes, finanšu iestādes, u.tml.) atturas no darījuma vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā, ja darījums saistīts vai ir pamatotas aizdomas, ka tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu. Par atturēšanos veikt darījumu iestāde paziņo Kontroles dienestam, kurš turpmākos lēmumus pieņem 60 dienu laikā.

Lieta ir ierosināta pēc SIA “Vegan” konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka bankai atturoties veikt darījumus līdz pat 60 dienām, tiekot ierobežotas pieteikuma iesniedzējas tiesības rīkoties ar savu īpašumu, proti, veikt maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un darījumu partneru izrakstītajiem rēķiniem. Turklāt, nedz Kontroles dienestam, nedz bankai neiestājoties nekāda veida atbildība arī gadījumos, kad atturēšanās no darījuma veikšanas vai Kontroles dienesta rīkojuma izdošana ir bijusi nepamatota vai nesavlaicīga.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 5. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 25. februāris.


Relīze PDF formātā: 2008-47-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-47-01