Satversmes tiesa ierosina lietu par maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu par administratora atcelšanu pēc tiesas iniciatīvas

18.04.2012.

2012. gada 18. aprīlī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 363.28panta devītās daļas, ciktāl tā liedz iespēju pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa pēc tiesas iniciatīvas uz Maksātnespējas likuma 22. panta otrās daļas 7. punkta pamata, un Maksātnespējas likuma 17. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92[1]. un 106.[2] pantam”.

Apstrīdētās normas

Civilprocesa likuma 363.28 panta devītā daļa nosaka, ka tiesas lēmums par pieteikuma un sūdzības izskatīšanu nav pārsūdzams.

Maksātnespējas likuma 17. panta pirmās daļas 6. punkts paredz, ka administratora sertifikāta darbība izbeidzas līdz ar tā termiņa notecējumu vai pieņemot lēmumu par tā izbeigšanu, ja tiesa ir atcēlusi administratoru uz Maksātnespējas likuma 22. panta otrās daļas 7. punkta pamata.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējs – sertificēts maksātnespējas administrators Nauris Durevskis, veicot administratora pienākumus vienā no maksātnespējas procesiem, iesniedza tiesai pieteikumu par bankrota procedūras apstiprināšanu. Tiesa noraidīja šo pieteikumu. Tāpat tiesa, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 22. panta otrās daļas 7. punktu, atcēla pieteikuma iesniedzēju no administratora pienākumu pildīšanas konkrētajā maksātnespējas procesā, vienlaikus lūdzot Maksātnespējas administrācijai noteikt jaunu kandidātu. Papildus tam tiesa pasludināja blakus lēmumu, ar kuru nolēma materiālu kopijas nosūtīt prokuratūrai jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu par iespējamu dienesta pilnvaru pārsniegšanu un neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos. Abi tiesas lēmumi nav pārsūdzami.

Gadījumos, kad tiesa atcēlusi administratoru uz Maksātnespējas likuma 22. panta otrās daļas 7. punkta pamata, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai ir pienākums pieņemt obligāto administratīvo aktu – lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu.

Pēc pieteikuma iesniedzēja ieskata šāda kārtība, liedzot lietas izskatīšanu pēc būtības, aizskar personas tiesības uz taisnīgu tiesu, turklāt ierobežojumu noteiktais leģitīmais mērķis nav samērīgs.

Tāpat pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas aizskar personas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 18. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 18. septembris.

———-

[1] Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

[2] Latvijas Republikas Satversmes 106. pants: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu.”


Relīze PDF formātā: 2012-08-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-08-01