Satversmes tiesa ierosina lietu par Kriminālprocesa likuma normas atbilstību Satversmei

25.11.2007.

Šodien, 15. novembrī, Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Kriminālprocesa likuma (KPL) pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz KPL spēkā stāšanās dienai, pirmstiesas procesa termiņu sāk skaitīt no KPL spēkā stāšanās dienas.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Lieta Satversmes tiesā ierosināta pēc Māra Paudera konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka krimināllieta pret viņu ir ierosināta 2003. gadā, savukārt drošības līdzekļu termiņš šobrīd tiek skaitīts no 2005. gada 1. oktobra – dienas, kad stājās spēkā Kriminālprocesa likums, un iepriekšējais drošības līdzekļu piemērošanas laiks netiekot ņemts vērā. Tādējādi kopējais drošības līdzekļu piemērošanas termiņš šobrīd pārsniedzot KPL noteikto maksimālo termiņu un apstrīdētā norma pieļaujot šādu situāciju.

Pauders uzskata, ka apstrīdētā norma nostādot acīmredzami nevienlīdzīgā stāvoklī personas, kuras sauktas pie kriminālatbildības Kriminālprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā, un personas, kas sauktas pie kriminālatbildības Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Personas, pret kuriem vērsti procesuāli piespiedu līdzekļi (drošības līdzekļi) pēc KPL spēkā stāšanās, esot priviliģētākā stāvoklī, salīdzinot ar personām, kuras pie atbildības sauktas Kriminālprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā.

Saeima uzaicināta līdz 2007. gada 15. decembrim sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-25-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-25-01