Satversmes tiesa ierosina lietu par Jūrmalas teritorijas plānojumu un Dzintaru detālplānojumu

24.09.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 37 „Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ir ierosināta pēc vairāku Jūrmalas iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka Jūrmalas attīstības plāna grozījumu, kā arī Dzintaru detālplānojuma izstrādes gaitā esot pieļauti vairāki būtiski pārkāpumi, piemēram, netika iesaistīta un uzklausīta sabiedrība, pašvaldība esot vadījusies no atsevišķām šaurām interesēm, kas neesot sabiedrības intereses. Dome neesot nodrošinājusi sabiedrībai iespējas iepazīties ar iecerētajām attīstības plāna izmaiņām, neesot sniegusi kompetentas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem Dzintaru detālplānojuma izstrādes gaitā, nepamatoti paredzējusi teritorijas statusa maiņas, piemēram, paredzot apbūvi teritorijas, kas iepriekš atzītas par dabas pamatni.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka pēdējo gadu laikā notiekot Jūrmalas pilsētas raksturīgās ainavas, kultūrvēsturiskās vides un dabas resursu degradēšana. To izraisot jau uzsāktā, kā arī plānotā atsevišķu apdzīvotu vietu un dabas pamatņu veidošana par vienlaidus apbūvi. Jūrmalas pilsētas tradicionālās ainavas izmaiņas kopumā un arī atsevišķu dabas teritoriju zudums esot vērtējams kā neatgriezeniska un paliekoša ietekme, kas radot bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības apdraudējumu.

Jūrmalas pilsētas dome ir uzaicināta līdz 2008. gada 25. oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu, savukārt lietas sagatavošanas termiņš ir 2008. gada 23. decembris.


Relīze PDF formātā: 2008-38-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-38-03