Satversmes tiesa ierosina lietu par izdienas pensiju samazināšanu

29.08.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” pārejas noteikumu 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 109. pants – ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Apstrīdētā norma noteic: „No 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš 2009. gada 1. jūlijā ir obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošinātās personas statuss.”

Lieta ir ierosināta pēc Ulda Mugareviča konstitucionālās sūdzības, kurā cita starp norādīts, ka apstrīdētā norma neatbilstot samērīguma principam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 28. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 26. novembris.


Relīze PDF formātā: 2009-76-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-76-01