Satversmes tiesa ierosina lietu par invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību

24.04.2012.

2012. gada 20. aprīlī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 16. punkta 1. apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91[1]. un 109[2]. pantam”.

Apstrīdētā norma

Likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 16. punkts un tā 1. apakšpunkts nosaka, ka pensijas, kas piešķirtas pirms likuma „Par valsts pensijām” spēkā stāšanās, bet attiecībā uz invaliditātes pensiju — pirms 1997. gada 1. janvāra, netiek pārrēķinātas, izņemot gadījumu, ja papildināts līdz 1996. gada 1. janvārim uzkrātais apdrošināšanas stāžs, ja ģimenes sastāvā notikušas pārmaiņas, kas skar tos ģimenes locekļus, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mainījusies invaliditātes grupa.

Pensija pārrēķināma pēc noteiktas formulas, ņemot vērā pēdējo vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas piemērota pensijas apmēra noteikšanai pirms pensijas pārrēķināšanas, apdrošināšanas stāža gadus un to ģimenes locekļu skaits, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta – tiesvedībā ir lieta, kurā fiziskai personai 1986. gadā noteikta invaliditāte bez termiņa. 1987. gadā šai personai piešķirta trešās grupas invaliditātes pensija, kas 2008. gadā pārrēķināta, pamatojoties uz piešķirto otro invaliditātes grupu.

Persona tiesā apstrīdējusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu daļā par otrās grupas invaliditātes pensijas pārrēķināšanu, nepielietojot viņa vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kaut arī persona visu laiku ir strādājusi un veikusi sociālās iemaksas.

Pieteikuma iesniedzēja ieskatā apstrīdētajā normā noteiktā kārtība nenodrošina sociālās apdrošināšanas principu – pensijas apmērs ir atkarīgs no veiktajām iemaksām. Turklāt tā paredzot nevienlīdzīgu attieksmi pret personām, kas 1997. gada 1. janvārī jau saņēma trešās grupas invaliditātes pensiju, bet turpināja strādāt un veikt sociālās iemaksas, un ieguva otrās grupas invaliditāti, un darba ņēmējiem, kas ieguva otrās grupas invaliditāti pēc 1997. gada 1. janvāra.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka atšķirīgā attieksme ir nesamērīga un rada personai lielāku zaudējumu nekā sabiedrības ieguvums.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 19. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 20. septembris.

———

[1] Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas”.

[2] Satversmes 109. pants: „Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos”.


Relīze PDF formātā: 2012-09-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-09-01