Satversmes tiesa ierosina lietu par divām Komerclikuma normām

20.06.2008.

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 20. jūnijā, ir ierosinājusi lietu „Par Komerclikuma 142. panta otrās daļas un 284. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu.

Komerclikuma 142. panta otrā daļa (pirmā apstrīdētā norma) noteic, ka sabiedrības dibināšanas dokumentu nosacījumi drīkst atšķirties no likuma noteikumiem tikai tad, ja likums šādu atšķirību tieši atļauj. Savukārt otrā apstrīdētā norma – Komerclikuma 284. panta otrā daļa – noteic, ka lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, sabiedrības reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, sabiedrības iekļaušanu, piekrišanu iekļaušanai un darbības izbeigšanu vai turpināšanu akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

Lieta ir ierosināta pēc SIA „ITERA Latvija” konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka SIA „ITERA Latvija” ir akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” akcionāre kopš 1999. gada. Sākotnēji pieteikuma iesniedzējai piederēja 25% „Latvijas Gāzes” akciju, taču vēlāk daļu akciju SIA „ITERA Latvija” pārdeva, paļaujoties uz to, ka saskaņā ar AS „Latvijas Gāze” statūtiem, svarīgos jautājumus pilnsapulcē drīkstēja pieņemt ar ne mazāk kā 85% klātesošo akcionāru balsu. Tādēļ SIA „ITERA Latvija” esot paļāvusies, ka tā ar 15 procentiem plus vienu balsi spēs ietekmēt svarīgos lēmumus, tajā skaitā, arī bloķēt nevēlamos lēmumus. Savukārt apstrīdētās Komerclikuma normas liedzot noteikt tādu balsu skaita robežu, kas pārsniedz 3/4 no akciju sabiedrības pamatkapitāla. Tādēļ šobrīd pieteikuma iesniedzēja ar sev piederošo akciju skaitu esot zaudējusi ietekmi lēmumu pieņemšanā. Tādejādi esot samazinājusies arī pieteikuma iesniedzējai piederošo akciju paketes vērtība.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 11. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-12-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-12-01