Satversmes tiesa ierosina lietu par Civilprocesa likuma normu

02.10.2007.

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Civilprocesa likuma 434. un 464.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86. un 92.pantam”

Lieta ierosināta pēc SIA “Zeltaleja-1” konstitucionālās sūdzības.

Civilprocesa likuma 434. pants noteic, ka apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī, bet likuma 464. pants nosaka rīcības sēdes kārtību, izskatot lietu kasācijas instancē; pantā cita starp noteikts, ka kasācijas tiesvedība tiek izbeigta, ja senatoru kolēģija vienbalsīgi atzīst, ka kasācijas sūdzība neatbilst likuma prasībām.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka abas apstrīdētās normas ierobežo personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 92. pantā (“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā”), un norāda, ka ir grūti saskatīt Civilprocesa likuma 434. panta leģitīmo mērķi.

Savukārt likuma 464. pants ierobežojot personas tiesības pārsūdzēt Senāta rīcības sēdes lēmumu, tātad ierobežojot personas tiesības panākt lietas izskatīšanu kasācijas instances tiesā. Šāds ierobežojums neesot samērīgs.

Saeima ir uzaicināta līdz šā gada 1. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-22-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-22-01