Satversmes tiesa ierosina lietu par Civilprocesa likuma normu, kas regulē protesta iesniegšanu

29.04.2013.

2013. gada 26. aprīlī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 483. un 484. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētās normas

Civilprocesa likuma 483. pantā ir noteikts, ka protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu Senātam var iesniegt ģenerālprokurors vai Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors, ja kopš nolēmuma spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā 10 gadi.

Civilprocesa likuma 484. pantā ir paredzēts, ka pamats protesta iesniegšanai ir būtiski materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpumi, kas konstatēti lietās, kuras ir izskatītas tikai pirmās instances tiesā, ja tiesas nolēmums nav pārsūdzēts likumā noteiktajā kārtībā no lietas dalībniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ vai ar tiesas nolēmumu aizskartas valsts vai pašvaldību iestāžu tiesības vai to personu tiesības, kuras nav bijušas lietas dalībnieki.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēji – SIA „VK Estate”, Dzintars Abuls un Velta Lazda – bijuši lietas dalībnieki tiesas procesā, kurā taisīts spriedums, par kuru prokurors savukārt iesniedzis protestu sakarā ar būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka viņiem ir tiesības paļauties, ka netiks pārskatīti tie jautājumi, kas jau ir izvērtēti ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu, kā arī netiks kavēta nolēmuma izpilde. Apstrīdētās normas radot pamattiesību uz taisnīgu tiesu neattaisnojamu aizskārumu.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2013. gada 26. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 26. septembris.


Relīze PDF formātā: 2013-08-01_PR_par ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-08-01