Satversmes tiesa ierosina lietu par Civilprocesa likuma normām, kas regulē prasības priekšmetu

12.03.2012.

2012. gada 8. martā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 128. panta otrās daļas 3., 5. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92. pantam [1]”.

Apstrīdētās normas

Apstrīdētās normas noteic, ka prasības pieteikumā citastarp norādāms prasības priekšmets, apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina, un prasītāja prasījumi.

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja – akciju sabiedrība „KĀLIJA PARKS” vērsusies Kurzemes apgabaltiesa ar prasības pieteikumu. 2011. gada 11. oktobrī Kurzemes apgabaltiesa pieņēmusi lēmumu prasības pieteikumu atstāt bez virzības, jo neesot ievērots Civilprocesa likuma 128.panta otrās daļas 5. un 7.punkts. Kurzemes Apgabaltiesas lēmumā norādīts, ka prasījumi jāprecizē tā, lai tie būtu skaidri formulēti un nepārprotami un lai tie būtu saprotami kā tiesai, tā atbildētājam.

No Kurzemes Apgabaltiesas lēmuma izriet, ka vienā prasības pieteikumā neesot pieļaujams izvirzīt alternatīvus prasījumus uz dažādiem pamatiem, kas izslēdzot viens otru. Prasījumi ar nosacījumu „gadījumā, ja…” neesot precīzi un saprotami, tāpēc personai esot jāizšķiras, kādu prasību un uz kāda pamata viņš vēlas celt.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka no apstrīdētajām normām neizriet aizliegums iesniegt prasījumus ar nosacījumu „gadījumā, ja…”. Tomēr tiesu praksē šāds aizliegums esot formulēts. Pēc Pieteikuma iesniedzējas domām, šāda situācija ierobežo Satversmē paredzētās tiesības zināt savas tiesības.

Pat ja apstrīdētās normas satur aizliegumu iesniegt prasījumus ar nosacījumu „gadījumā, ja…”, tad tiekot ierobežotas tiesības uz taisnīgu tiesu. Panākt to, lai prasījumi būtu skaidri un saprotami, varot ar citiem, tiesības uz taisnīgu tiesu mazāk ierobežojošiem līdzekļiem salīdzinājumā ar ierobežojumu pieteikt pakārtotos prasījumus.

Tiesas procedūra

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 8. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 8. augusts.

——–

[1] Latvijas Republikas Satversmes 90.pants paredz:” Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.”, savukārt 92. pants: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”.


Relīze PDF formātā: 2012-06-01 PR par ierosināšanu

Saistītā lieta: 2012-06-01