Satversmes tiesa ierosina lietu par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālo aizsardzību

20.07.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums ir stājies spēkā 2000. gada 1. janvārī un tā mērķis ir noteikt sociālās garantijas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, viņu apgādībā esošajām personām un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām. Savukārt apstrīdētā likuma pārejas noteikumu norma noteic, ka invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas minētajām personām piešķirtas līdz likuma spēkā stāšanās dienas, pārrēķinātas netiek, izņemot gadījumu, kad personai mainās darbspēju zaudējuma pakāpe vai invaliditātes smaguma pakāpe.

Pieteikuma iesniedzēji – divdesmit 9. Saeimas deputāti – norāda, ka apstrīdētā norma radot situāciju, ka daļai personu kaitējuma atlīdzība tiek aprēķināta, vadoties vienīgi no 1999. gada vidējās bruto samaksas sabiedriskajā sektorā strādājošajiem, kamēr pārējiem atlīdzība tiek pārrēķināta, vadoties no attiecīgā gada rādītājiem. Tādējādi invaliditātes pensijas lielums esot atkarīgs nevis no veselības stāvokļa, bet no gada, kad personai piešķirta invaliditāte. Šāda situācija neatbilstot vienlīdzības principam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 17. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 17. oktobris.


Relīze PDF formātā: 2009-46-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-46-01