Satversmes tiesa ierosina lietu par Bulduru detālplānojumu

30.06.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Par detālplānojuma projekta „Bulduri 1001” saistošās daļas apstiprināšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ir ierosināta pēc Jūrmalas aizsardzības biedrības konstitucionālās sūdzības. Biedrība norāda, ka apstrīdētais detālplānojums jau 2003. gadā ticis apturēts ar Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra rīkojumu. Satversmes tiesa 2004. gada 9. martā pieņemot spriedumu lietā Nr. 2003-16-05, atzina ministra rīkojumu par tiesisku. Tomēr, kā norāda konstitucionālās sūdzības iesniedzēji, Jūrmalas dome, neievērojot Satversmes tiesas spriedumu, esot pieņēmusi to pašu detālplānojumu ar atsevišķām nelielām korekcijām. Detālplānojums esot pieņemts, pārkāpjot vairāku normatīvo aktu prasības un teritorijas plānošanas principus.

Jūrmalas pilsētas dome ir uzaicināta līdz 2008. gada 5. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-23-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-23-03