Satversmes tiesa ierosina lietu par biodegvielas ražošanas kvotām

17.01.2008.

Satversmes tiesas 4.kolēģija piektdien, 11. janvārī, ir ierosinājusi lietu “Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”“ 4.punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodegvielas ražošanai 7813953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “Latraps” (LV58503007191) un 3255814 litri – akciju sabiedrībai “Baltic Holding Company” (LV40003558603) atbilstību Biodegvielas likuma 8. panta pirmajai daļai un likuma “Par akcīzes nodokli” 8. panta ceturtās daļas 1.punktam”.

Saskaņā ar Biodegvielas likuma 8. panta pirmo daļu, valsts atbalsts ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai tiek piešķirts un finansiālā atbalsta kvotas biodegvielas veidiem tiek noteiktas Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. Likuma “Par akcīzes nodokli” 8. panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka akcīzes preču ražošana ir atļauta akcīzes preču noliktavās.

Lieta ir ierosināta pēc ģenerālprokurora pieteikuma. Ģenerālprokurors norāda, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par biodegvielas ražotāju esot jāuzskata komercreģistrā reģistrēts komersants, kas ražo biodegvielu akcīzes preču noliktavā un tam ir izsniegta speciāla atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai. Savukārt, nedz kooperatīvajai sabiedrībai “Latraps”, nedz AS “Baltic Holding Company” šāda licence neesot izsniegta, taču abām sabiedrībām ir paredzētas finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas ražošanai. Abas sabiedrības esot tikai paredzējušas biodegvielas ražošanu, turklāt ārpus Latvijas.

Ministru kabinetam esot tiesības noteikt finansiāli atbalstāmās biodegvielas kvotas ražotājiem, nevis jebkurai sabiedrībai, kas nākotnē plāno uzsākt ražošanu un, iespējams, nākotnē iegūs ražotāja statusu. Turklāt, valstij no sava budžeta esot jāatbalsta vietējās ražotnes, nevis ražotnes ārzemēs.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2008. gada 15. februārim sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.14

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2008-01-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-01-03