Satversmes tiesa ierosina lietu par bijušo Satversmes tiesas tiesnešu tiesībām atgriezties iepriekšējā amatā, ja tiesnesis bijis iecelts uz noteiktu laiku

20.04.2007.

Šā gada 19. aprīlī Satversmes tiesa ierosināja lietu “Par Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdu “bez pilnvaru termiņa ierobežojuma” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 91. pantam un 101. panta pirmajai daļai”.

Satversmes 83. pantā noteikts, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Savukārt Satversmes 101. panta pirmā daļa piešķir ikvienam Latvijas pilsonim tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Par pamatu lietas Nr. 2007-09-01 ierosināšanai ir bijušā Satversmes tiesas tiesneša A. Lepses konstitucionālā sūdzība. A. Lepse norāda, ka 1990. gadā viņš tika iecelts par Augstākās tiesas tiesnesi uz desmit gadiem, bet 1996. gadā kļuva par Satversmes tiesas tiesnesi. 2007. gadā, atstājot Satversmes tiesas tiesneša amatu, pieteicējs vēlējās atsākt darbu Augstākajā tiesā. Šī iespēja viņam tika liegta, jo saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturto daļu, tiesības atgriezties iepriekšējā tiesneša amatā ir tiem bijušajiem Satversmes tiesas tiesnešiem, kuri iepriekšējā tiesneša amatā bija iecelti bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. A. Lepse uzskata, ka Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdiem “”bez pilnvaru termiņa ierobežojuma” (apstrīdētā norma) nav leģitīma mērķa, tie neatbilst samērīguma principam un liedz pieteicējam turpināt profesionālo tiesneša karjeru. Tādēļ pieteicējs lūdz atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmei. Jāpiebilst, ka ar līdzīgu prasījumu Satversmes tiesā jau bija vērsies Valsts Cilvēktiesību birojs un pēc šī pieteikuma 2007. gada sākumā ierosināta lieta Nr. 2007-03-01.

Saeima uzaicināta līdz 2007. gada 15. aprīlim sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu lietā Nr. 2007-09-01.


Relīze PDF formātā: 2007-09-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-09-01