Satversmes tiesa ierosina lietu par bērna kopšanas pabalsta apmēru

05.06.2007.

Šodien, 15. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību” 6.punkta vārda „nepārtraukti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110.pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet Satversmes 110. pants noteic, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.

Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 6. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma) noteic, ka, ja personai, kura nepārtraukti kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem, rodas tiesības uz bērna kopšanas pabalstu saistībā ar nākamā bērna kopšanu vecumā līdz vienam gadam, pabalsts tiek piešķirts tādā pašā apmērā, kā kopjot iepriekšējo bērnu vecumā līdz vienam gadam.

Lieta ierosināta pēc Irinas Ševčenko konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka 2005. gadā pēc pirmā bērna piedzimšanas izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu, viņa saņēma bērna kopšanas pabalstu maksimālā apmērā. Pēc bērna viena gada vecuma sasniegšanas viņa atgriezās darbā, taču pēc dažiem mēnešiem viņai piedzima otrais bērns. Pabalsts par otrā bērna kopšanu bija ievērojami mazāks par iepriekšējo, jo tas tika aprēķināts pēc vispārējās kārtības, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algu par pēdējiem 12 mēnešiem. Pirmā bērna kopšanas atvaļinājuma laikā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga bija 50 lati mēnesī. I. Ševčenko norāda, ka pastāvošā kārtība liek vecākiem izvēlēties starp diviem variantiem: īslaicīgu atgriešanos darbā, apzinoties, ka pabalsts par otrā bērna kopšanu būs ievērojami mazāks, vai neatgriešanos, saglabājot tiesības uz iepriekšējā apjoma pabalstu, tomēr starplaikā starp pirmā bērna viena gada vecuma sasniegšanu un došanos otrā bērna kopšanas atvaļinājumu iztiekot ar 30 latu bērna kopšanas pabalstu un tiekot pakļautam riskam zaudēt profesionālo kvalifikāciju.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz šā gada 16. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-13-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-13-03