Satversmes tiesa ierosina lietu par Aizputes novada teritorijas plānojuma daļu

01.11.2012.

2012. gada 30. oktobrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi ietu „Par Aizputes novada domes 2012. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 7 „Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 407.16.3., 434.23. un 572.6. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Saskaņā ar apstrīdētajiem Aizputes novada teritorijas plānojuma apakšpunktiem, viens no atļautās izmantošanas veidiem ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās un lauku teritorijās ir „izstrādājot detālplānojumu – lielferma”, tāpat ir paredzēts, ka detālplānojums citastarp izstrādājams „lielfermu būvniecībai un rekonstrukcijai”.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Nygaard International” – Aizputes novada Lažas pagastā veicot komercdarbību, kura saistīta ar cūku audzēšanu, komercdarbības nolūkos šajā teritorijā esot iegādāti divi zemes gabali. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka ar prasību izstrādāt detālplānojumu lielfermu būvniecības un rekonstrukcijai Aizputes novada dome nepamatoti cenšoties ierobežot pieteikuma iesniedzējas uzņēmējdarbību, proti, tiekot likti šķēršļi uzņēmējdarbības paplašināšanai. Tādējādi tiekot aizskartas pieteikuma iesniedzējas tiesības uz īpašumu.

Tiesas procedūra

Aizputes novada dome ir uzaicināta līdz 2012. gada 30. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 30. marts.


Relīze PDF formātā: 2012-20-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2012-20-03