Satversmes tiesa ierosina lietas pēc Kolkas pagasta padomes pieteikumiem

07.10.2007.

Vakar, 17. oktobrī, Satversmes tiesas 4. kolēģija ir pieņēmusi četrus lēmumus par lietu ierosināšanu:

  • „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 „Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 „Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”;
  • „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/146 „Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 „Detālplānojums Nr. 02/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašuma Saulrīti teritorijai, kadastra Nr. 8862 002 0050” apturēšanu” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”;
  • „Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 „Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Sīkraga ciema īpašuma Jūrassili teritorijai, kadastra Nr. 8862 001 0061” apturēšanu” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”;
  • „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/147 „Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 „Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašumu Ausmas, kadastra Nr. 8862 002 0027, un Undīnes, kadastra Nr. 8862 002 0204” apturēšanu” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”.

Visas četras lietas ir ierosinātas pēc Kolkas pagasta padomes pieteikumiem.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētie reģionālās attīstības un pašvaldību lietu (RAPL) ministra rīkojumi neatbilst Satversmes 1. pantam (“Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika”), tajā skaitā no šā panta izrietošajam tiesiskas valsts principam. Apstrīdētie rīkojumi neatbilstot arī Valsts pārvaldes likuma 10. panta pirmajai daļai (“Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām”).

Ar apstrīdētajiem rīkojumiem savulaik tika apturēti lietu nosaukumos minētie Kolkas pagasta teritorijas detālplānojumi un teritorijas plānojums, tos atzīstot par neatbilstošiem Aizsargjoslu likuma 36. panta pirmās daļas 2. punktam. Kolkas pagasta padome citastarp uzskata, ka RAPL ministrs nevarēja piemērot minēto Aizsargjoslu likuma normu, jo tā stājās spēkā laikā, kad Kolkas pagasta teritorijas plānojums jau bija stājies spēkā. Uz teritorijas plānojuma pamata vēlāk tika izstrādāti konkrētie detālplānojumi.

Pieteikuma iesniedzēji norāda arī, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma pārejas noteikumu 2. punktu, līdz 2004. gada 1. jūlijam RAPL ministrijai bija jāapstiprina robežas tiem ciemiem, kuru robežas jau bija noteiktas līdz likuma spēkā stāšanās dienai. Taču ministrija šo pienākumu neesot pildījusi. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka “likums nenosaka, ka detālplānojuma izstrāde un apstiprināšana būtu turpmāk aizliegta, ja ministrijas attiecīgi nav apstiprinājušas un nav saskaņojušas ciema robežas līdz noteiktam datumam.”

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru ir uzaicināts līdz 2007. gada 20. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstus ar lietu faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-17,18,19,20-05_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-18-05