Satversmes tiesa atver pieeju judikatūras datubāzei un sniedz iespēju izmantot tiesas grāmatu fondu

22.07.2019.

Šodien, 22. jūlijā, Satversmes tiesa publicē pieeju vairākus gadus veidotai Satversmes tiesas judikatūras datubāzei, kā arī piedāvā iespēju izmantot Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu, kas uzkrāts līdz šim tiesas pastāvēšanas laikā. Satversmes tiesas datubāze būs pieejama ikvienai personai pēc datubāzes programmas Citavi lejupielādes un tās instalēšanas datorā. Savukārt grāmatu un izdevumu fonds būs publicēts Satversmes tiesas mājaslapā, un ikviens interesents pēc pieprasījuma varēs konkrētu grāmatu vai izdevumu izmantot uz vietas Satversmes tiesas grāmatu krātuvē.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele par iniciatīvu saka: “Satversmes tiesa lēmumu par šādu informācijas pieejamības paplašināšanu pieņēmusi, lai ar plašāku sabiedrību dalītos ar tiem resursiem, ko tiesneši un tiesas darbinieki ir rūpīgi veidojuši, sistematizējuši un vākuši visā Satversmes tiesas darbības laikā. Uzskatu, ka tiesu varai ir jāiet līdzi laikam un iespēju robežās jāizmanto tās iespējas, ko mūsdienu tehnoloģiju laikmets piedāvā, lai sekmētu ērtu informācijas pieejamību. Es ticu, ka šie resursi noderēs ne tikai pieteikumu sagatavošanai Satversmes tiesai, lai stiprinātu pieteikuma juridisko argumentāciju, bet arī būs izziņas materiāls ikvienam interesentam, tostarp tiesu darbiniekiem, juridisko profesiju pārstāvjiem, pētniekiem un studentiem. Latvija ir jāstiprina kā moderna zināšanu un informācijas sabiedrība.”

Satversmes tiesas darbinieki atklās plašākai publikai tiesas veidotos informācijas avotus 16. Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā, kas šogad norisināsies no 22. līdz 26. jūlijam. Seminārs katru gadu pulcē Latvijas redzamākos tiesību nozares pārstāvjus: tiesnešus, zinātniekus, praktiķus, valsts tiesībpolitikas veidotājus, piemērotājus, juristus, studentus. Šā gada seminārā tiks aplūkotas tēmas: laba likumdošana, informācijas tehnoloģijas jurista darbā, mākslīgais intelekts un tiesību nākotne, kā arī semināra dalībnieki diskutēs par to, kādam būtu jābūt vienotam valsts eksāmenam juristiem. Semināru rīko biedrība “Publisko tiesību institūts”, atbalstu norisē sniedz arī Satversmes tiesa.

Par Satversmes tiesas judikatūras datubāzi

Satversmes tiesas judikatūras datubāzē ietvertas būtiskākās atziņas no Satversmes tiesas spriedumiem, lēmumiem par tiesvedības izbeigšanu lietā un tiesnešu atsevišķajām domām. Minētās atziņas datubāzē sakārtotas pēc atslēgvārdiem un kategorijām. Datubāzē apkopota arī statistika par pieteikumu iesniedzējiem, apstrīdētajām normām, tās izdevušajām institūcijām, kā arī cita ar Satversmes tiesas procesu saistīta informācija.

Datubāze izveidota, izmantojot programmu Citavi. Lai varētu lietot datubāzi, lietotājam savā datorā vispirms nepieciešams lejupielādēt un instalēt minēto programmu. Izvēloties programmas 5. versiju (Citavi 5.7.1), to ierobežotā veidā var lietot bez maksas. Tāpat datorā nepieciešams lejupielādēt arī datubāzi.

Programma Citavi, datubāze un datubāzes lietošanas pamācība ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Judikatūras datubāze”. Tur atrodams arī programmā Citavi lietoto terminu tulkojums (lai gan informācija, kuru Satversmes tiesa ievietojusi datubāzē, ir latviešu valodā, programmas Citavi pamata valoda ir angļu valoda).

Skatīt šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/citavi-downloads/

Par Satversmes tiesas grāmatu un izdevumu fondu

Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Bibliotēka” apakšsadaļā “Grāmatu krātuve” ir pievienots Satversmes tiesas grāmatu fonds (PDF formātā) latviešu valodā un angļu valodā, kā arī atsevišķā dokumentā ir aplūkojams tiesā pieejamais grāmatu fonds citās valodās. Apkopots ir arī periodisko izdevumu fonds gan latviešu, gan citās valodās. Ikvienam interesentam ir iespēja izmantot Satversmes tiesas fondā esošās grāmatas un izdevumus, rakstot ziņu uz e-pastu: Ilze.Bierne@satv.tiesa.gov.lv, norādot konkrētu grāmatu vai izdevumu, kas Jums interesē, kā arī norādot mērķi šīs grāmatas un izdevumu nepieciešamībai. Pēc pieprasījuma saņemšanas ar personu sazināsies tiesas darbinieks un informēs par iespēju apmeklēt Satversmes tiesas grāmatu krātuvi. Grāmatas un izdevumus varēs lietot tikai Satversmes tiesas grāmatu krātuves telpās.

Skatīt šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/runas-un-raksti/gramatu-kratuve/