Satversmes tiesa atteic ierosināt lietu par Latvijas un ASV līgumu par izdošanu

03.06.2013.

Satversmes tiesas 2. kolēģija šā gada 31. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc Denisa Čalovska konstitucionālās sūdzības, kas Satversmes tiesā saņemta šā gada 15. jūlijā.

Deniss Čalovskis bija lūdzis par antikonstitucionālu atzīt starptautisko līgumu „Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par izdošanu” (turpmāk – Izdošanas līgums) un likumu, ar kuru šis līgums ratificēts (turpmāk – Likums). Viņš lūdza atzīt Izdošanas līgumu un Likumu par neatbilstošu Satversmes 90. pantam (Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības), 92. panta pirmajam teikumam (Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā) un 98. panta trešajam teikumam (Latvijas pilsoni nevar izdot ārvalstīm, izņemot Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja ar izdošanu netiek pārkāptas Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības).

Satversmes tiesas tiesnešu kolēģija konstatēja, ka pieteikums balstīts uz tiem pašiem faktiskajiem apstākļiem un ietver līdzīgu juridisko pamatojumu kā iepriekš iesniegtais pieteikums. Iepriekšējo pieteikumu Satversmes tiesā Deniss Čalovskis bija iesniedzis šā gada 12. aprīlī un, to izskatot, kolēģija nolēma atteikties ierosināt lietu.

Savukārt, izskatot 15. jūlija sūdzību, kolēģija konstatēja:

  • juridiskais pamatojums attiecībā uz Izdošanas līguma un Likuma atbilstību Satversmes 98. pantam nav būtiski mainījies, līdz ar to nav pamata ierosināt lietu šajā daļā;
  • pietiekams juridiskais pamatojums nav sniegts arī par Izdošanas līguma un Likuma atbilstību Satversmes 92. pantam. Sūdzības iesniedzējs pauž uzskatu, ka viņa tiesību aizsardzība izdošanas procesā, proti, tiesības vērsties tiesā, ir neefektīva un Latvijas tiesu vara nevarot vērtēt Latvijas pilsoņa izdošanas pieļaujamību. Kolēģija atkārtoti norādīja, ka Denisa Čalovska izdošanas pieļaujamība ir izvērtēta Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas lēmumā;
  • pieteikuma iesniedzējs pauda uzskatu, ka Izdošanas līgums un Likums nav pienācīgi saprotami un paredzami, proti, viņš nevarot uzzināt savas tiesības un pārbaudīt to, vai ASV nodrošinās Satversmē noteiktās pamattiesības. Satversmes tiesa atkārtoti norādīja, ka Izdošanas līgums expressis verbis (tiešā tekstā) noteic abu valstu pienākumu pienācīgi ievērot cilvēka tiesības.

Tādējādi kolēģija secināja, ka pieteikumā nav sniegts Satversmes tiesas likuma prasībām juridiskais pamatojums par Izdošanas līguma un Likuma iespējamo neatbilstību Satversmes 90. pantam, 92. panta pirmajam teikumam un 98. panta trešajam teikumam. Pienākums pieteikumā ietvert juridisko pamatojumu ir noteikts Satversmes tiesas likumā. Tā kā Denisa Čalovska pieteikums neatbilst likuma prasībām, Satversmes tiesai nav pamata ierosināt lietu.

Satversmes tiesas tiesnešu kolēģijas lēmums nav pārsūdzams.