Satversmes tiesā atjaunota tiesvedība lietā, kuras ietvaros Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar normām, kas paredz ierobežojumus zāļu reklāmai

01.02.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 1. februārī rīcības sēdē pieņēma lēmumu par tiesvedības atjaunošanu lietā Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešajai daļai” (turpmāk – lieta Nr. 2020-02-0306).

Lietu Nr. 2020-02-0306 nolēma izskatīt pilnā tiesas sastāvā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 2023. gada 7. martā.

Eiropas Savienības Tiesa 2022. gada 22. decembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā C‑530/20 “EUROAPTIEKA”, kurā sniegta atbilde uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2020-02-0306.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 68. pantam līdz ar līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai ratifikāciju Eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļu. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka, noskaidrojot nacionālo normatīvo aktu saturu un piemērojot tos, ir jāņem vērā demokrātiju stiprinošie Eiropas Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātā to interpretācija.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta pirmā daļa noteic, ka Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par līgumu interpretāciju, kā arī Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju. Savukārt atbilstoši šā panta trešajai daļai, ja šāds jautājums ir radies lietā, ko izskata dalībvalsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar pārsūdzēt, tai ir pienākums vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Satversmes tiesa 2020. gada 6. oktobrī lietā Nr. 2020-02-0306 pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Tiesvedība šajā lietā tika apturēta līdz Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Satversmes tiesas lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālais nolēmums lietā C-530/20 “EUROAPTIEKA” ir pieejams Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2020-02-0306