Satversmes tiesa 5. aprīlī plkst. 11.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

04.04.2023.

Otrdien, 4. aprīlī, plkst. 11.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāka izskatīt lietu Nr. 2022-02-01 „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās, otrās daļas un 42. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc Gabrielas Diānas Kaplānes, Žanetes Aščukas, Ērika Jaunzema, Aivara Zeltiņa, Sarmītes Zeltiņas, Ingas Zeltiņas, Ivetas Šēnhofas, Ulda Mežsētas, Intas Lapiņas, Mārtiņa Bērlanda, Zigrīdas Bušas, Līgas Žimantes, Anitas Trapānes, Rutas Kalniņas, Ilmāra Tilgaiļa, Ilzes Eris, Kaspara Brūvera, Ineses Tilgailes, Nikolas Bušas, Uģa Eriņa, Mārtiņa Korsaka un SIA „LansiMed” (turpmāk – Pieteikumu iesniedzēji) pieteikumiem.

Tiesas sēdē piedalījās un pieteikuma iesniedzējus pārstāvēja: zvērināts advokāts Normunds Šlitke, zvērināts advokāts Ivars Rudziks, zvērināts advokāts Erlends Baļķens un zvērināts advokāts Egils Lasmanis. Pieteikuma iesniedzējas Ivetas Šēnhofas pārstāvis Gundars Madelis iesniedza lūgumu lietu izskatīt bez pārstāvja klātbūtnes.

Institūciju, kas izdevusi apstrīdētos aktus – Saeimu – pārstāvēja zvērināts advokāts Rolands Neilands.

Tiesas sēdes sākumā pēc pieteikumu iesniedzēju lūguma lietas materiāliem tika pievienoti papildu dokumenti.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikumu iesniedzēju pārstāvji, kā arī tika uzklausīts un iztaujāts Saeimas pārstāvis. Satversmes tiesa uzklausīja lietā pieaicinātās personas – Tieslietu ministrijas – viedokli.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 5. aprīlī plkst. 11.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Tiešraide 5. aprīlī plkst. 11.00 būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 4. aprīlī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-02-01